Dy fjalë për TESS

Tirana Esthetics and Style School është frymëzuar nga dëshira për ta bërë estetikën dhe të bukurën pjesë të jetës së përditshme, kudo.
Shkolla e parë, e vërtetë, e cila krijon profesionistë me njohuri të plota në programet e estetikës, make up dhe hair artist.
Maltina Braho
Themeluese
Bashkëpunëtorët
Partnerë ndërkombëtarë
Përditësime
 • READ MORE
  Shpallje pozicioni vakant në Departamentin e Kozmetologjisë
  November 4, 2019
  Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2019 – 2020, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të departamenteve si më poshtë vijon:Departamenti i Kozmetologjisë, 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Doktor.
 • READ MORE
  Lista e fituesve të Raundit III pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS për vitin akademik 2019-2020
  October 15, 2019
  Listat e fituesve që kanë zgjedhur një nga programet e studimit pranë Kolegjit Profesional të Lartë TESS, në portalin e maturës shtetërore Raundi i tretë. Fituesit e programit Estetikë Fituesit e programit Hair Artist Fituesit e programit Make Up Artist   Për informacione shtesë na kontaktoni në: +355694000014 / +355694000113 / info@tess.al.
 • READ MORE
  Rektori i Kolegjit Profesional të Lartë TESS shpall pozicione vakante në departamentin e Kozmetologjisë
  September 30, 2019
  Rektori i Kolegjit Profesional të Lartë TESS shpall Vende Vakante! Në kuadër të plotësimit të stafit akademik për vitin akademik 2019 – 2020, Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vendet vakante për staf akademik sipas kërkesave të departamenteve si më poshtë vijon: Departamenti i Kozmetologjisë - Dy vende vakant 2 pedagogë të brendshëm Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin e Kolegjit dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë: Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve në profilin menaxhim dhe kimi. Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë. Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi. Preferohet me gradën Doktor.   Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: Letër interesi. CV e plotë. Fotokopje e diplomave. Fotokopje e çertifikatave të notave. Fotokopje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara. Dy letra rekomandimi. Fotokopje e pasaportës ose një dokument identifikimi. Fotokopje e noterizuar e librezës së punës nëse ka.   Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, duhet të jenë të përkthyera dhe të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në Ligjin nr. 80/2015“Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit te lartë në Republikën e Shqipërisë”. Dokumentacioni duhet dërguar në Kolegjin Profesional të Lartë TESS. Adresa: Rruga “Gjeneral Nikols”, Pallati Shushica, kati 1, Tiranë, Shqipëri. E-mail: info@tess.al
Galeria
Një tur virtual në ambientet e TESS