Shpallje pozicioni vakant pranë TESS

Shpallje pozicioni vakant pranë TESS

REKTORI I KOLEGJIT PROFESIONAL TË LARTË TESS SHPALL VEND VAKANT

 

Kolegji Profesional i Lartë TESS shpall vende vakante për staf akademik, si më poshtë vijon:

 • Pedagog në fushën e Mjekësisë, me kohë të plotë.

 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në Statutin e Kolegjit dhe Rregulloren e Institucionit, si Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” e në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, janë si më poshtë:

 • Të kenë përfunduar Ciklin e dytë apo të tretë të studimeve.
 • Preferohet eksperienca në mësimdhënie dhe eksperienca profesionale lidhur me fushën që do të mbulojnë.
 • Të zotërojnë aftësi të nevojshme profesionale në vendin e punës dhe aftësi komunikimi.

 

Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Letër interesi.
 • CV e plotë.
 • Fotokopje e diplomave, të noterizuara.
 • Fotokopje e certifikatave të notave, të noterizuara.
 • Fotokopje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Fotokopje e pasaportës ose një dokument identifikimi.
 • Fotokopje e noterizuar e librezës së punës.

 

Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, duhet të jenë të përkthyera dhe të shoqërohen me certifikatën e njehsimit, bazuar në Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Dokumentacioni duhet dërguar në Kolegjin Profesional të Lartë TESS.

Adresa: Rruga “Gjeneral Nikols” Pallati Shushica, kati i parë. Tiranë, Shqipëri.

E-mail: info@tess.al